แอฟริกา

นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว

นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว หลายประเทศที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้กำหนดให้ชาวต่างชาติต้องได้รับวีซ่าการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ตัวแทนการท่องเที่ยวที่มีความสามารถจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้ แต่คุณสามารถขอรับข้อมูลล่วงหน้าได้จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศ &: เครือจักรภพหรือกระทรวงรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีเขา

Comment here