แคนาดา

ผู้ให้บริการมีความยาวต่างกันหลายครั้ง

หากผู้ให้บริการมีความยาวแตกต่างกันหลายเที่ยว (ห้าวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ ฯลฯ ) ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุไว้ต่อคนต่อวันขึ้นอยู่กับการเข้าพักคู่ – เพียงแค่คูณด้วยจำนวน คืนเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายการเดินทางทั้งหมด โปรดทราบว่ารายการดังกล่าวไม่รวมตั๋วเครื่องบินเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นร้านอาหาร: ราคาอาหารที่แสดงเป็นราคาต่อคนและเป็นตัวแทนของค่าใช้จ่ายโดยประมาณของมื้ออาหาร (อาหารเย็นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) โดยไม่มีไวน์

Comment here