ผู้ให้บริการมีความยาวต่างกันหลายครั้ง

หากผู้ให้บริการมีความยาวแตกต่างกันหลายเที่ยว (ห้าวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ ฯลฯ ) ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุไว้ต่อคนต่อวันขึ้นอยู่กับการเข้าพักคู่ - เพียงแค่ค

Read More