อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

หรือเมื่ออยู่ในสิงคโปร์มีสลิงสิงคโปร์ที่แหล่งกำเนิดอยู่ที่โรงแรมราฟเฟิลในตำนาน? Singita Safari ไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณรอบนอกของอุทยานแห่งชาติ Kruger แรง

Read More