นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว

นอกจากหนังสือเดินทางที่ถูกต้องแล้ว หลายประเทศที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้กำหนดให้ชาวต่างชาติต้องได้รับวีซ่าการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ตัวแทนการท่อ

Read More